اسلام

اين گونه نيست كه براي همه متفكران، حقانيت اسلام با دليل و برهان، روشن و آشكار شده و آنان از ايمان آوردن خودداري ورزيده باشند

اين توهم و تصوري غلط است و هيچ مدركي براي آن وجود ندارد

در زمان نزول قرآن و بعثت پيامبر، كنيز و غلام (برده) در همه جامعه ها از جمله در حجاز امري رايج و شايع بود