دانش تاريخ

انتظار می رود شما به حرف این گونه افراد اعتنا ننمایید، زیرا اینان درصدد زیر سوال بردن اسلام ومعصومان هستند. آنها برای توجیه حرفشان آدرس غلط می دهند ...

در ابتدا باید گفت: مقصود از شروع جنگ چیست، اگر مقصود این است كه پیامبر(ص) به منظور كشور گشایی و یا تحمیل عقیده به كشور دیگر حمله كرده باشد ...

ابتدا كه هاني را نزد ابن زياد بردند هم مسلم هم هاني از اوضاع بي اطلاع بودند، سپس مسلم يكي از ياران خود را به دار الاماره فرستاد. همين كه دانست هاني مورد ضرب...

جنگ هایي كه مورد تأیید اسلام است، جنگ‏هاي كشور گشایي و فتوحات پادشاهان با انگیزه مادي نیست، بلكه مبارزات رهایي بخش است. شعار پیامبر : رستگاري، آزادي و آزادگي...

هر گاه انسان به هدف خود مؤمن باشد و آن را حق بداند و براي رسيدن به آن هيچ گونه هراسي به خود راه ندهد و تزلزل و سستي در عقيده و ايمان به مسير خود نداشته باشد...

متوكّل دستور داد قبر امام حسین (ع) را ویران نموده و خانه هاي اطراف قبر شریف را خراب كنند. آن گاه در آن محل زراعت نمایند و زائرین را از زیارت بازداشت و ...

نهضت ما توانست موفقيت بسيار بزرگ‏ ديگر كسب بكند و آن از بين بردن خود باختگي ملت ما در برابر غرب - به معني اعم آن يعني بلوك غرب و شرق - بود نهضت ما توانست به ...

نظر به اين كه فتح مكه در سال هاي آخر عمر پيامبر صورت گرفت يعني در سال هشتم و پيامبر نيز در سال يازدهم رحلت نمودند(1) فرصت چنداني براي اين امر نبوده؛ افزون بر...

صفحه‌ها