قرآن

هيئت بطلميوسي قطعا غلط است؛ چون زمين را مركز جهان مي دانست

قرآن كريم در آيات متعدد به زوجيت گياهان، بلكه همه اشيا اشاراتي كرده است

اين كه اين صدا براي انسان ها صداي زشتي باشد، به اين معنا نيست كه اصل خلقت اين حيوان و اين صدا زشت مي باشد.

در مورد جن آيات و روايات مختلفي وارد شده است كه به برخي اشاره مي كنيم:

صفحه‌ها