قرآن

در مورد جن آيات و روايات مختلفي وارد شده است كه به برخي اشاره مي كنيم:

منظور از آسمان و زميني كه خدا در قرآن بيان داشته، آسمان و زمين دنيايي نيست

كساني كه بر اثر لجاجت و اصرار در باطل،حاضر نبودند به هيچ قيمتي در برابر بيان مستدل و منطقي قرآن تسليم شوند...

صفحه‌ها