حدیث

در مورد پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ايشان خط نمي نوشتند...

در مورد جانشيني رسول خدا و امامت، در قرآن سخن صريحي نيامده است.