پیامبران

خداوند پيامبران را فرستاده تا مقتدا باشند و مردم پيرو آنان شده و اطاعت شان كنند

در پاسخ به پرسش شما به چند نكته اشاره مي كنيم:

صفحه‌ها