معارف قرآن

در آيات مذکور خداوند در مقام بيان چگونگي خلقت زمين و آسمان است

بلا بودن يك زلزله يا سيل و حوادثي چون برخورد كواكب و ...منافاتي با حادثه طبيعي بودن آن ندارد

هيئت بطلميوسي قطعا غلط است؛ چون زمين را مركز جهان مي دانست

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَي‏ مِن فُطُور(1)

وقتي خداوند ازاراده اش بر ايجاد خليفه سخن گفت...

بنا بر روايات؛ روح مخلوقي است بلند مرتبه تر از جبرئيل...

قرآن كريم در آيات متعدد به زوجيت گياهان، بلكه همه اشيا اشاراتي كرده است

صفحه‌ها