معارف قرآن

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَي‏ مِن فُطُور(1)

وقتي خداوند ازاراده اش بر ايجاد خليفه سخن گفت...

بنا بر روايات؛ روح مخلوقي است بلند مرتبه تر از جبرئيل...

قرآن كريم در آيات متعدد به زوجيت گياهان، بلكه همه اشيا اشاراتي كرده است

rain
قرآن و روايات كتاب و شرح علوم تجربي نيست تا سؤال شود به نظر قرآن و روايات و عالمان دين منشأ باران کجاست؟

صفحه‌ها