معارف قرآن

بر كسي پوشيده نيست كه انسان اشرف موجودات در عالم خلقت و...

مدت آفرينش آسمان ها و زمين (يعني مجموعه خلقت) شش روز است

خداوند قادر و عالم و داناي مطلق است. نه به ياور احتياج دارد و نه براي اراده اش مانعي است

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطين

صفحه‌ها