فقه و احکام

احکام، کرونا، بیماری
استفاده همراهان مریض از وسایل ضدعفونی کننده که برای مریض و کارکنان قرار داده شده جایز است؟

احکام، کرونا، بیماری
استفاده از محلول ضدعفونی کننده در ادارات که مخصوص کارکنان گذاشته شده برای ارباب رجوع جایزاست؟

صفحه‌ها