پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
استفاده از محلول ضدعفونی کننده در ادارات که مخصوص کارکنان گذاشته شده برای ارباب رجوع جایزاست؟
احکام، کرونا، بیماری

استفاده از محلول ضدعفونی کننده در ادارات که مخصوص کارکنان گذاشته شده برای ارباب رجوع جایزاست؟

پاسخ: با اجازه از مسئول مربوطه اشکال ندارد. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع