ذکر

براي دفع وسوسه شيطان در حديثي از اميرمؤمنان مي خوانيم...