ابوبکر

اين سخن عايشه (كه گفته آيه اي از قرآن در شأن ما نازل نشده است) نمي تواند مورد استناد ما باشد و دليل نيست كه آيه اي در شأن ابوبكر نازل نشده است
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.