ارتباط با نامحرم

آیا برای زن بهتر است که نه او مردی را ببیند و نه مردی او را ببیند؟
به نظر می‏‌رسد این حدیث پیام متعالی، صحیح و بلندی دارد که حفظ حریم و دوری از اختلاط و روابط فساد است.