تدوين قرآن

در عربي كلمه اي كه بر فاعل و انجام دهنده فعل دلالت داشته باشد، مرفوع است...

ظاهرا منظور طريق خواندن "ننجي" به هنگام وصل به "المؤمنين" است. زيرا بقيه اش معلوم و روشن مي باشد

صفحه‌ها