تدوين قرآن

در دوران عثمان اختلاف در قرائت بين گروه‌هاي مختلف مردم بالا گرفت و برخي از خيرانديشان به عثمان گوشزد كردند كه بايد در اين باره اقدامي كند

آيات قرآن غالبا بدون مناسبت به پيامبر نازل مي شد

صفحه‌ها