تدوين قرآن

رسم الخط ها در همه زبان ها رو به تكامل و رواني و آساني تغيير مي كند و زبان عربي هم از اين قاعده مستثنا نيست

در اين حضرت علي(ع) و جمعي ديگر از اصحاب ،كاتب و نويسنده وحي به امر و دستور رسول خدا بودند بحثي نيست .

قرآنی كه بر قلب پيامبر نازل شده و بر زبان ايشان جاري گشته و به گوش مردم رسيده و در قلب مؤمنان حك گرديده ، يكي بيش نيست

صفحه‌ها