تدوين قرآن

آتش زدن قرآن هاي مختلف در دوران عثمان رخ داد ...

دربارة جمع آوري قرآن مجيد به صورت مكتوب فعلي برخي نظرشان اين است كه در زمان حيات رسول خدا(ص) زير نظر آن حضرت قرآن جمع آوري و به صورت مكتوب و مدوّن درآمد،(1)

قرآن بر قلب رسول خدا نازل شد و رسول خدا خود اولين حافظ قرآن بود...

در اكثر قرآن ها در آخر يا وسط برخي آيات، روي بعضي كلمات حروفي از قبيل: (م- ط- ج- ص- ز- لا) گذاشته شده است كه به علائم سجاوندي مشهور گشته ‏اند.

صفحه‌ها