بیماری های مسری

احادیث پزشکی، بیماری های مسری، داروهای حدیثی
آیا درمان آن ها صرفاً با اسباب معنوی مانند دعا و...بود یا بر اساس طب اسلامی و گیاهی بود؟ ثانیاً اگر بر اساس طب اسلامی و سنتی بود؟