كلام

شكي كه انسان را به يقين مي­رساند، مطلوب است و به مراتب بهتر از ايمان ظاهري و تقليدي و بي اساس است.

دنيا داراي نظامي است متناسب با هدف خلقت كه همان ابتلا و امتحان و به فتنه انداختن و رشد دادن است.

بعدازکامل شدن خلقت جنین،روح در وی دمیده می شود

شكي نيست كه انسان از روي اراده و اختيار مسير سعادت خود را انتخاب مي كند

پرسشگر محترم شما مقداري در برداشت ها عجله کرده ايد و به اشتباه رفته ايد.

ميان صاحب نظران و فلاسفه اسلامي در اين باره دو نظر وجود دارد

صفحه‌ها