كلام

اين كه اين صدا براي انسان ها صداي زشتي باشد، به اين معنا نيست كه اصل خلقت اين حيوان و اين صدا زشت مي باشد.

در اين كه حيوانات از موهبت عقل محروم اند، جاي ترديد نيست

استدلال مذكور در صدد تبيين عصمت أنبياء در مقام عمل مي باشد

صفحه‌ها