ويژگي هاي قرآن

در مورد بعضي سوره ها و آيه ها ادعاي نزول دو بار شده است

قرأن کريم در مدت بيست و سه يا بيست سال به صورت تدريجي ...

نزول قرآن به زبان عربي با توجه به مخاطبان نخستين و پيامبر (كه عرب زبانند) يك جريان طبيعي است.
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

صفحه‌ها