ازدواج، همسران و فرزندان

زينب دختر خزيمه بن حارث، از قبيله بني هلال بود كه در جاهليت او را "ام‌ّالمساكين؛ مادر بيچارگان" ميخواندند، زيرا به فقيران و مسكينان نيكي و مهرباني مي كرد ...

نبي گرامي اسلام (ص) در مجموع چهار دختر و سه پسر داشتند: ...