مسائل عبادي در قرآن

در چهار مورد اشاره به وجوب روزه گرفتن دارد - كه البته در ماه مبارك رمضان باید انجام شود و در چهارمی به صراحت از ماه رمضان هم نام برده شده است ...

همه عبادات الهی و به طور عام وضع تكلیف علاوه بر جنبه های تعبدی آن كه نوعی اطاعت از دستور خدای متعال نسبت به بندگانش است، وجه پر رنگ عرفانی آن در ملكوت عمل، ...