مراحل انجام غسل شب قدر رو کامل توضیح دهید . چگونه باید غسل کنیم

با سلام و سپاس از ارتباط شما با این مرکز.
غسل شب قدر، مثل سایر غسل های واجب و مستحب انجام می شود و فقط نیت آن فرق می کند که باید به قصد غسل مستحبی شب قدر انجام شود.
کفیت غسل، به این ترتیب است:
اول با قصد غسل، سر و گردن شسته مي شود. بعد از آن، نيمه سمت راست بدن از گردن به پایين تا سر انگشتان پاي راست کاملاً شسته مي شود. سپس نيمه سمت چپ بدن از گردن به پایين تا سر انگشتان پاي چپ شسته مي شود. اگر کسی به این صورت غسل نکند و ترتیب را رعایت نکند، غسل او باطل است. (1)
لطفاً هر گاه سؤال شرعي مي پرسيد، نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم.

پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 361.