نمایشگاه کتاب تهران

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی از پاسخگویی کارشناسان این مرکز به حدود هزار سؤال به صورت روزانه در نمایشگاه کتاب خبر داد.