پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
در كدام سوره مسئله ربا اشاره شده؟
سوره بقره (2) آيه 275-278.

در كدام سوره مسئله ربا اشاره شده؟

       سوره بقره (2) آيه 275-278.