طبق نظر مراجع عظا م حضرات آیات : امام ، اراکی، فاضل، گلپایگانی، صافی، بهجت، خامنه ای، نوری:
هر فرسخ شرعی =حدود 5/5 کیلومتر است.
8 فرسخ =حدود 45 کیلومتر است .
حضرات آیات : خویی ، تبریزی ، وحید ، سیستانی:
هر فرسخ شرعی = حدود 5/5 کیلومتر است.
8 فرسخ = تقریباً 44 کیلو متر است .
حضرت آیت الله مکارم :
هر فرسخ شرعی = کمتر از 5/5کیلو متر است
8 فرسخ = حدود 43 کیلو متر است

حضرت آیت الله زنجانی:
هر فرسخ شرعی = تقریباً 5 کیلو متر است.
8 فرسخ = حدود 40کیلو متر است.
پی نوشت ها :
1. استفتائات ج 1، نماز مسافر؛ توضیح المسائل مراجع نماز مسافر
هدایه العباد، ج 1 ، نماز مسافر .
منهاج الصالحین، ج 2، م884.