پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

پرسش: آیا رابطه میان زن و مردی که قصد ازدواج دارند و مطمئن به ازدواج هستند، اشکال دارد؟

تا زماني که بين زن و مرد عقد شرعي ازدواج -موقت يا دائم- به صورت صحيح خوانده نشود ، با هم نامحرم هستند . هر نوع ارتباط غير متعارف بين آن ها حرام است ، هرچند قصد ازدواج هم داشته باشند.
حتي نگاه کردن با قصد لذت به صورت و دست هاي همديگر و نگاه کردن بدون قصد لذت به بدن همديگر و دست دادن به هم و خنديدن و شوخي کردن با هم و صحبت هاي تحريک کننده حرام است.(1)
تنها رضايت به ازدواج و علاقه داشتن به هم، سبب حلال شدن رابطه بين آن ها نمي شود، بلکه بايد عقد شرعي ازدواج با رعايت شرائط آن بين شان خوانده شود، آن وقت با هم محرم مي شوند.
پي نوشت:
1. امام خميني(ره)، توضيح المسائل، مسئله: 2433.