از سوی مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت؛
جمعی از کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی با حضور در دانشگاه صنعتی شریف به سؤالات دینی دانشجویان پاسخ گفتند.
مرکز ملی پاسخگویی - دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، جمعی از کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی در گروه های قرآن، حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ طی سه روز در دانشگاه صنعتی شریف تهران حضور یافتند.

این حضور در راستای فعالیت های میدانی مرکز ملی پاسخگویی و با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت بطوری که مسئولین نهاد ضمن قدردانی خواهان ادامه این حضور کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی در دانشگاه ها شدند.