در هر عملی از اعمال حج، حاجی توجهش را به خدا و باطن عمل متمرکز کند.

اسرار حج

نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.