اختلالات روانی

مراعات و مراقبت افراطی، اختلالات روانی، وسواس بی اختیاری، هشدارهای بهداشتی. 
چندروزه بچه هایم را بمباران توصیه ها و بکن نکن های بهداشتی می کنم آیا این مسئله در آینده باعث بروز اختلالات روانی در آن ها نمی شود؟