نشانه قبولی نماز.نشانه نمازگذار حقیقی.بازدارندگی از فحشا نشانه قبولی عمل.نشانه قبولی عبادت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.