با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سولات دینی و مذهبی
اگرآب شلنگ متصل به کر(مثلاً از لوله کشی شهری) باشد، در هنگام طهارت با برخورد به ادرار یا مدفوع و یا هنگام شستن لباس نجس برگردد و به لباس یا بدن بخورد، و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین نجاست هم در آن نباشد پاک است.
چنانچه آب قلیل (مانند‌ آفتابه ) باشد و با آن مخرج بول و غائط را مى شویند، با پنج‏شرط پاک است:
اول : بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد.
دوم : نجاستى از خارج به آن نرسیده باشد.
سوم: نجاست دیگرى مثل خون، با بول یا غائط بیرون نیامده باشد.
چهارم: ذره‏هاى غائط در آب پیدا نباشد.
پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.(1)
بنابراین آبی که موقع شستن مخرج بول و غائط ترشح می کند با شرایط فوق پاک می باشد.
پی نوشت:
1. آیت الله سیستانی، توضیح المسایل، مسئله19 و 26.