1.ایا ترش کردن در روزه وبرگشت اسید از معده به فضای دهان و بازگشت سریع ان به معده طوری که حتی فرصت بیرون انداختن اب دهان را به انسان ندهد روزه را باطل میکند؟

2.اگر بعد از نماز بفهمیم که در اجزای وضو مانع کوچکی مثل ذره ای چسب در اجزای وضو بوده نماز چه حکمی دارد؟
3.اگر بعد از غسل مانع کوچکی در اجزای غسل بود ایا غسل باطل است؟
4.اگر در روی فرشی که شک داریم که نجس است و قبلا گوشه ای از ان نجس شده و شک داریم که بر اثر خوردن پای خیس به بقیه فرش منتقل شده اگر بای نماز روی فرش سجاده بییندازیم ایا نماز صحیح است؟

پرسش 1:
ترش کردن در روزه
شرح : 1.ايا ترش کردن در روزه وبرگشت اسيد از معده به فضاي دهان و بازگشت سريع ان به معده طوري که حتي فرصت بيرون انداختن اب دهان را به انسان ندهد روزه را باطل ميکند؟
پاسخ:
بنابر احتياط و اجب در صورتي اسيد و يا غذاي معده روزه را باطل مي کند که آن غذا به فضاي دهان برسد و انسان عمدا آن را فرو ببرد.
بنابراين اگر اصلا به فضاي دهان نرسد مثلا فقط به حلق برسد و يا انسان عمدا آن را فرو نبرد اشکال ندارد.
البته توجه داشته باشد که استفراغ و قي کردن روزه را باطل مي کند و اگر انسان عمدا استفراغ کند يعني عمدا کاري کند که غذاي درون معده او خارج شود و به فضاي دهان برسد روزه اش باطل مي شود.(1)
پي نوشت :
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، م 1287 و م 1324.
پرسش 2:
2.اگر بعد از نماز بفهميم که در اجزاي وضو مانع کوچکي مثل ذره اي چسب در اجزاي وضو بوده نماز چه حکمي دارد؟
پاسخ:
اگر آن ذره کوچک مانع وضو باشد يعني به گونه اي جرم داشته باشد که مانع از رسيدن آب به پوست بشود در اين صورت وضو باطل است و با توجه به اينکه وضو باطل است نماز هم باطل مي باشد و انسان بايد دوباره وضو بگيرد و نمازش را قضا کند.(1)
پي نوشت :
1. آيت الله بهجت ، توضيح المسائل ، ص55 ، شرايط وضو ، شرط سيزدهم .
پرسش 3:
3. اگر بعد از غسل مانع کوچکي در اجزاي غسل بود ايا غسل باطل است؟
پاسخ:
اگر آن ذره کوچک مانع غسل باشد يعني به گونه اي جرم داشته باشد که مانع از رسيدن آب به پوست شود در اين صورت بايد برطرف شود و با وجود آن مانع، غسل کامل و صحيح نيست.
توجه داشته باشيد با توجه به اينکه موالات و پشت سر هم بودن در غسل شرط نيست اگر مانع در قسمت سمت چپ بدن باشد لازم نيست که از ابتدا غسل شود بلکه اگر همان قسمت به نيت غسل شسته شود کافي است و اگر در سمت راست بدن باشد آن قسمت شسته مي شود و بعد کل سمت چپ شسته مي شود.(1)
پي نوشت :
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، م374 و م 367.
پرسش 4:
4. اگر در روي فرشي که شک داريم که نجس است و قبلا گوشه اي از ان نجس شده و شک داريم که بر اثر خوردن پاي خيس به بقيه فرش منتقل شده اگر باي نماز روي فرش سجاده بييندازيم ايا نماز صحيح است؟
پاسخ:
نماز روي سجاده در هر صورت صحيح است.
اگر انسان شک داشته باشد که فرش نجس شده است يا نه، لازم نيست که فرش را آب بکشد و همچنين اگر گوشه اي از فرش نجس شده باشد و انسان شک داشته باشد که نجاست به جايي ديگر سرايت کرده است يا نه، لازم نيست که حکم به نجاست فرش بکند.
به صورت کلي براي حکم به نجاست، انسان بايد يقين صد در صدي داشته باشد اگر احتمال نجس نشدن چيزي را بدهد هر چند که آن احتمال ضعيف باشد حکم به عدم نجاست مي شود.
در هر صورت اگر فرش يقينا نجس شده باشد اگر خشک باشد نماز خواندن روي آن فرش اشکال ندارد همچنين اگر انسان روي فرش، سجاده بيندازد و روي سجاده نماز بخواند نمازش صحيح است.
توجه داشته باشيد که در نماز فقط بايد جاي سجده يعني جايي که پيشاني را روي آن مي گذاريد پاک باشد پس فقط پاک بودن مهر واجب است.(1)
پي نوشت :
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، م125و م740.