پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

در خواب صحنهای دیدم و از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که ضربان قلبم تند شده فقط همین یک نشانه حال اگر در این حال مایعی از من خارج شود.حکم منی دارد؟ یعنی من نمیدانم که این تپش قلب به تنهایی می توتند علامت اوج لذت جنسی باشد؟ اگر انسان از خروج منی جلوگیری کند و بعد بول کند با خارج شدن بول منی هم از او خارج می شودو غسل واجب است؟اگر انسان حرکت منی را احاس کند و از خروج آن جلوگیری کند اما نداند خارج شده یا نه غسل بر او واجب است؟

اوج لذت جنسی به حالتی است که شخص در آن حال معمولا از خود بی خود می شود و لذت زیادی می برد و ارضا می شود. بعد از تمام شدن آن حالت، زن احساس تخلیه شدن و ارضای جنسی می کند . حالت شهوتش کم می شود . معمولا بدنش میل به سستی پیدا می کند. حالت تحریک آمیزی را که قبل از تخلیه شدن داشت، دیگر ندارد، مثل این که انسان گرسنه دلش غذا می خواهد، ولی بعد از صرف غذا دیگر میل به غذا ندارد.
اگر ضربان تند قلب همراه با اوج لذت جنسی یاد شده باشد و در آن حال مایعی از زن خارج شود، مایع مذکور در حکم منی می باشد، نجس است و برای نماز باید غسل جنابت کند. اگر مایعی خارج شود، ولی در اوج لذت جنسی یادشده نباشد، یا اوج لذت جنسی به شخص دست دهد، ولی مایعی خارج نشود و یا از خروج مایع جلوگیری کند، هر چند بعدا با بول خارج شود، یا شک کند که چیزی در اوج لذت جنسی خارج شده، غسل بر او واجب نیست . مایعی هم اگر خارج شده باشد، پاک است.موجب باطل شدن وضو نمی شود و غسل ندارد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسأله های 361، 367.