چند سوره از سوره هاي قران به نام هاي مبارك پيامبران الهي است؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
نام شش سوره از قرآن کریم به نام های پیامبران می باشد :
1. یونس(10).
2. هود(11).
3.یوسف(12).
4. ابراهیم(14).
5. محمد(47).
6. نوح (71).