با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
اصل این مسئله که در مجازات دختر باکره پیش از قصاص و کشته شدن، بکارت او گرفته می شود، یک تهمت آشکاری است که از سوی دشمنان اسلام وارد شده است و این فریب کاران هیچ دلیلی براین اتهام ندارند . در صورتی که دختر باکره عمدا مرتکب قتل نفس شود و اولیای مقتول درخواست قصاص نمایند. حکم قصاص با همان حالت باکره بودن جاری می شود. هر کسی که محکوم به قصاص گردد ، با همان حالتی که محکوم به قصاص و اعدام شده باشد، اعدام می شود. فرق نمی کند دختر باکره باشد یا غیر باکره .(1)
در نتیجه روشن است که مساله ای تحت عنوان عقد اجباری قبل از اعدام هم وجود ندارد ، هرچند بدیهی است چنین عقدی هم بدون رضایت دختر و پدر یا جد پدری وی صحیح و مشروع نخواهد بود .

پی نوشت:
1 . امام خمینی ، تحریر الوسیله ، ج2 ،کتاب القصاص ،م 49 .