آیا خمس را می توان در مورد فعالیت فرهنگی مصرف کرد؟
واجازه مرجع لازم است؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
خمس را باید به مرجع تقلید و یا به نماینده و وکیل مرجع تقلید خود بدهید و یا با اجازه مرجع تقلید خود مصرف کنید.
اگر از مرجع تقلید خود اجازه بگیرید، به مقداری که مرجع تقلید شما اجازه بدهد. می توانید به فقراء و یا کارهای خیر مصرف کنید، اما اگر مرجع تقلید اجازه ندهد. نمی توانید خمس را مصرف کنید. بلکه واجب است که تمام خمس را به دفتر مرجع تقلید خود و یا به وکیل او بدهید.(1) می توانید برای اجازه گرفتن به شماره 02517742227 دفتر آیت الله خامنه ای تماس بگیرید .
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، مسأله 1020.