باغسل مستحبی میشود نماز خواند یا برای اقامه نماز باید وضو گرفت ؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
به فتوای آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، صافی، سبحانی ، گلپایگانی، فاضل و بهجت کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد. با غسل های واجب دیگر مانند غسل حیض و نفاس و استحاضه نمی شود نماز خواند و باید وضو گرفت. نیز با غسل های مستحب نمی شود نماز خواند .
به نظر آیات عظام: وحید خراسانی، سیستانی، نوری همدانی، تبریزی و خوئی با غسل های واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه می شود بدون وضو نماز خواند ، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد. نیز با غسل های مستحبی که مستحب بودنش ثابت شده باشد ، ( مانند غسل جمعه ) می توان نماز خواند، اگر چه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد .
به نظر آیت الله شبیری زنجانی با هر غسل واجب ( غیر از غسل استحاضه ) و هر غسل مستحبی که استحبابش ثابت شده باشد ، می توان نماز خواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد .
به نظر آیت الله مکارم شیرازی با هر غسلى مى توان نماز خواند و وضو واجب نیست ، خواه جنابت باشد یا غیر آن ، واجب باشد یا مستحب، ولى احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد .(1)برای اقامه نماز وضو لازم نیست بلکه برای نماز خواندن وضو گرفتن واجب است .
لطفا هرگاه سوال شرعی می پرسید ،نام مرجع تقلید خود را ذکر کنید تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهیم .
پی نوشت :
1 . امام خمینی ، توضیح المسائل، مسئله 391 و 466؛ آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه استفتائات، سؤال 188؛ آیت الله سبحانی، توضیح المسائل، مسئله385 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل،مسئله 397 . و مکارم، م401 توضیح المسائل .