طبق نظر اسلام
1- حق بارداري با کيست؟ آيا فقط خواست مرد کافي است؟ (و زن بايد از او تبعيت کند، حتي اگر ناراضي باشد) يا رضايت زن هم شرط است؟
2- اگر مرد خواست و زن نخواست، آيا زن مي‌تواند (با يا بدون اطلاع همسرش) از وسايل ضدبارداري استفاده کند؟
3- (اگر اين حق يک طرفه به زن تعلق داشته باشد) در صورتي که مرد نخواهد و زن بخواهد آيا زن مي‌تواند وسايل ضدبارداري را کنار بگذارد؟
4- آيا زن مي تواند براي باردار شدن (يعني رضايت دادن به بارداري) و پس از آن براي دوران بارداري از شوهرش مابازاي مالي دريافت کند؟ (مثل اجرتي که زن مي‌تواند براي شير دادن فرزندش طلب کند)

پرسش 1:
نظر اسلام درباره حق باردار شدن و باردار کردن
شرح : طبق نظر اسلام 1- حق بارداري با کيست؟ آيا فقط خواست مرد کافي است؟ (و زن بايد از او تبعيت کند، حتي اگر ناراضي باشد) يا رضايت زن هم شرط است؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
باردار نشدن با رضايت زن و شوهر اشکالي ندارد .
مرد نبايد زن را مجبور به جلوگيري از بارداري کند . همچنين زن هم به احتياط واجب نمي تواند بدون اجازه شوهر از بارداري (به هر وسيله اي) جلوگيري کند . رضايت زن شرط نيست.(1)

پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي ، رساله اجوبه الاستفتائات ،س1256و 1258.
پرسش 2:
آيا زن مي تواند براي باردار شدن (يعني رضايت دادن به بارداري) و پس از آن براي دوران بارداري از شوهرش مابازاي مالي دريافت کند مثل اجرتي که زن مي‌تواند براي شير دادن فرزندش طلب کند؟

پاسخ:

زن نمي تواند در ازاي رضايت دادن به بارداري و براي دوران بارداري ، پولي از شوهر دريافت کند . (1)

پي نوشت:
1. سوال از دفتر آيت الله خامنه اي در قم (7743232-0251).
پرسش 3:
اگر مرد خواست و زن نخواست، آيا زن مي‌تواند (با يا بدون اطلاع همسرش) از وسايل ضدبارداري استفاده کند؟
پاسخ:

زن بدون اجازه شوهر نمي تواند از وسايل جلوگيري از بارداري استفاده کند .اين کار به احتياط واجب جايز نيست. (1)

پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي ، رساله اجوبه الاستفتائات، س 1258.
پرسش 4:
(اگر اين حق يک طرفه به زن تعلق داشته باشد) در صورتي که مرد نخواهد و زن بخواهد، آيا زن مي‌تواند وسايل ضدبارداري را کنار بگذارد؟
پاسخ:

مرد نبايد زن را مجبور به جلوگيري از بارداري کند . زن مي تواند اگر خواست وسايل ضد بارداري را کنار بگذارد.(1)

پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي ، رساله اجوبه الاستفتائات، س 1256.