در هنگام پيشاب مايع غليظي همراه آن خارج ميگردد. آيا با توجه به اينكه بدون جهش، لذت و اختيار خارج ميگردد و اين كار تقريباً هميشه تكرار ميشود نيازي به غسل است يا نه؟

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
مایع غلیظ و سفید رنگی که از شما خارج می شود و شرائط سه گانه منی را ندارد ، ودی
است . منی نیست و موجب غسل نیست . از انسان افزون بر منی آب هائی دیگری به نام آب مذی و وذی و ودی خارج می شود . این آب ها پاک بوده و نماز و روزه را باطل نمی کند و غسل هم ندارد .
مذی آبی است کمی لزج و چسبنده که نوعاً بعد از تحریک شدن جنسی (مانند دیدن صحنه شهوت‌انگیز، یا فکر کردن در باره آن یا نگاه و صحبت با جنس مخالف و یا بازی با همسر) خارج می‌شود. معمولاً قبل از خروج منی خارج می‌شود و پاک است(1) . غسل و وضو را باطل نمی‌کند .
اما «وذی» آبی است که گاهی بعد از خارج شدن منی ، از انسان بیرون می آید . اگر به واسطه برخورد با منی نجس نشده باشد، پاک است و غسل هم ندارد .
«ودی» آبی است که گاهی بعد از بول بیرون می آید . از نظر ظاهر شبیه منی است اما حکم منی را ندارد . نشانه های خارج شدن منی را هم ندارد . اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است .
پی‌نوشت‌ :
1. امام خمینی،توضیح المسائل، مسئله 73.