کسی که جنب است آیا میتواند صلوات بفرستد یا نام خدا ویا امامان را برزبان بیاورد

پرسش: جنابت شرح : کسي که جنب است آيا مي تواند صلوات بفرستد يا نام خدا ويا امامان را بر زبان بياورد ؟

پاسخ:
بردن نام خدا,فرستادن صلوات و فرستادن فاتحه در حال جنابت اشکال ندارد.