آیا دراحکام اسلامی فرقی بین وضوگرفتن مردبازن اشاره شده است ؟
درکدام آیه ازقرآن به این تفاوت اشاره شده؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
وضو گرفتن خانم‌ها و آقايان در آن بخش‌هايي که واجب است ، هيچ تفاوتي با هم ندارد. يعني در وضو بر زنان همان چيزهايي واجب است که بر مردان واجب است. اما در برخي از مستحبات وضو مانند ريختن آب بر دست تفاوت‌هايي وجود دارد. اين گونه تفاوت‌ها بر اساس رواياتي است که از پيامبر و امامان معصوم (ع) وارد شده ؛ در قرآن نيامده است. همان گونه كه بسياري از احكام و واجبات و اجزا و شرايط نماز در قرآن نيامده، بلكه در سنت پيامبر و ائمه(ع) وارد شده است.
در نحوه وضو مستحب است مردان ابتدا آب را به پشت دست، سپس به باطن دست بريزند . زنان بر عکس مردان.(1) اين مسئله واجب نيست.
علت اين فرق‌ها بر کسي معلوم نيست، ولي به لحاظ محفوظ ماندن بانوان، در روايات سفارش شده که در کيفيت ايستادن، نشستن، رکوع و سجود، جمع و جور باشند. برآمدگي‌هاي بدن محفوظ بماند.(2) شايد ريختن آب از داخل دست(باطن دست) براي خانم‌ها نيز از اين قبيل موارد باشد.
پي‌نوشت‌ها‌:
1. سيد کاظم يزدي، عروةالوثقي، ج 1، ص 200، فصل في مستحبات الوضوء.
2. وسائل الشيعه، ج1، ص 328؛ شرح لمعه، ج1، ص 79 و 295،‌چاپ بيروت.