توسط گروه علمی مشاوره مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت:
در این کارگاه دو روزه ویژه طلاب و دانشجویان رشته مشاوره و روانشناسی شیوه های تغییر رفتار با رویکرد رفتار درمانی بعنوان مقدمه ای برای درمان شناختی رفتاری مطرح گر

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در این کارگاه دو روزه طی 16 ساعت دکتر حمزه عبدی «مدیر علمی بخش مشاوره و مسئول بخش مشاوره حضوری مرکز ملی پاسخگویی» به بیان شیوه های تغییر رفتار با رویکرد رفتار درمانی به صورت کارگاهی پرداخت.

مبانی تغییر رفتار و مبانی نظری رفتار درمانی، شیوه های افزایش رفتار مطلوب و کاهش رفتار نامطلوب (استفاده از خاموشی و تقویت افتراقی برای کاهش رفتارهای مشکل آفرین)، شیوه های آموزش مهارت های رفتاری (الگودهی، آموزش، تمرین و پسخوراند)، درمان های بیزاری آور (شرطی سازی بی زاری آور ، حساسیت سازی)، شیوه های کاهش ترس و اضطراب، مدیریت خود و تغییر رفتار شناختی از اهم سرفصل های مطرح شده در این کارگاه بود.

شایان ذکر است که این کارگاه ها از سوی گروه علمی مشاوره و روانشناسی مرکز ملی پاسخگوی به طور پیوسته با هدف بهره مندی از تکنیک های مشاوره در دوره های کوتاه مدت در حال برگزاری است و شرکت کنندگان با احراز شرایط، اولویت جذب در قسمت مشاوره تلفنی و آنلاین(برخط) مرکز ملی پاسخگویی را خواهند داشت.