حضور فرد مشکوک به کرونا در مراسم عزاداری

حضور فرد مشکوک به کرونا در مراسم عزاداری
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.