پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چگونه آن را می توانیم جبران كنیم؟
پدر و مادر سمبل نیكی و احسان به فرزند هستند . از جان و مال خود برای پرورش او مایه می گذارند. سزاوارترین انسان‏ها برای احترام و قدردانی‏اند. بهترین احترام ...

اگر در كودكی رفتار ناپسندی با پدر و مادر خود داشته باشیم ،چگونه آن را می توانیم جبران كنیم؟