مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه

طی جلسه ای راه های تعامل مرکز ملی و مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه مورد بررسی قرار گرفت.