قاعده حلیت.حمل بر درستی عمل مسلمان.اصل بر پاکی.آسان گیری در دین

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.