با سلام
چند سوال در مورد ازدواج موقت داشتم
1. ازدواج موقت چه تفاوت هایی با ازدواج دائم دارد؟
2. در مورد عده در ازدواج موقت، در چه مواردی ازدواج موقت عده دارد و در چه صورتی عده ندارد؟
3. زن چه حقوقی در ازدواج موقت دارد؟
4. اگر مدت ازدواج موقت طولانی باشد و مرد همسر خود را بدون بخشیدن مدت ترک کن، زن چه باید بکند؟ آیا راه حل حقوقی دارد؟

میشه در این مورد کتاب معرفی بفرمایید در مورد احکام و قوانین آن

پرسش 1:
سوالاتي در مورد ازدواج موقت
شرح : با سلام چند سوال در مورد ازدواج موقت داشتم 1. ازدواج موقت چه تفاوت هايي با ازدواج دائم دارد؟
پاسخ:

با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
ازدواج موقت با ازدواج دائم در موارد زير فرق دارد.
1- در ازدواج موقت بايد مدت معين شود و در ازدواج دائم تعيين مدت نيست.
2- در ازدواج موقت اگر مهريه معين نشود عقد باطل است. اما در ازدواج دائم اگر مهريه معين نشود عقد صحيح است و تبديل به مهر المثل مي شود.
3- در ازدواج موقت، زن حق هم خوابي با شوهر را ندارد. ولي در ازدواج دائم حق هم خوابي براي زن محفوظ است
4- ازدواج موقت با تمام شدن مدت، يا بخشيدن مدت توسط شوهر عقد باطل مي شود و صيغه طلاق ندارد. اما در ازدواج دائم تازماني که صيغه طلاق با رعايت شرايط خوانده نشود زوجيت انها باقي است.
5- جدائي زن و شوهر در ازدواج موقت با بخشيدن مدت توسط شوهر نياز به شاهد و يا پاک بودن زن از عادت ماهيانه نمي باشد. ولي در ازدواج دائم جدا شدن زن از شوهر بايد با طلا ق باشد و براي طلاق دادن پاک بودن زن از عادت ماهيانه و نيز حضور دو شاهد در هنگام صيغه طلاق لازم است.
6- در ازدواج موقت، زن نفقه ندارد، مگر آنکه در ضمن عقد شرط کند ولي در ازدواج دائم نفقه زن برشوهر واجب است.
7- در ازدواج موقت، زن و شوهر از همديگر ارث نمي برند. ولي در ازدواج دائم از همديگر ارث مي برند.
8- در ازدواج موقت زن مي تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر آنکه حق شوهر از بين برود، ولي در ازدواج دائم مطلقا بدون اجازه شوهر خارج شدن زن از منزل جايز نيست.
9- زن در عقد موقت مي تواند شرط کند که شوهر با او نزديکي نکند و لذت هاي ديگر ببرد، اما در عقد دائم اين شرط صحيح نيست.(1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله 2412؛ 2417، 2419، 2423 -2427 و تحرير الوسيله، ج 2 کتاب النکاح ، في القسم والنشوز و الشقاق، مسئله 1-و(القول في النکاح المنقطع) مسئله5 و 9.

پرسش 2:
در مورد عده در ازدواج موقت، در چه مواردي ازدواج موقت عده دارد و در چه صورتي عده ندارد؟
پاسخ:

در فرض سؤال اگر دخول از جلو يا از عقب صورت نگيرد ، عده ندارد و مي تواند بعد از اتمام مدت عقد با خود آن مرد يا با مرد ديگري ازدواج بکند. (1)
و نيز در صورتي که زن يائسه باشد و يا به خواهد با همان شوهر موقت ازدواج کند عده ندارد. (2)
پي نوشت:
1 . امام خميني، توضيح المسائل، م 2376 و 2377 و سؤال از دفتر آيت الله خامنه اي(7746666-0251) .
2 . امام خميني ، توضيح المسائل ، مسئله 2515.

پرسش 3:
زن چه حقوقي در ازدواج موقت دارد؟
پاسخ:

در ازدواج موقت مانند ازدواج دايم، مرد نبايد بيش از چهار ماه ، نزديکي با زن را ترک کند و زن در ازدواج موقت براي خارج شدن از خانه، احتياج به اجازه از مرد ندارد و همچنين زن مي تواند شرط کند که مرد، نزديکي و يا هر لذت خاص ديگري را ، ترک کند.
و زن در ازدواج موقت فقط مي تواند مهريه را مطالبه کند. ولي حق خرجي ندارد و زن و شوهر در ازدواج موقت از هم ارث نمي برند.(1)
لطفا هر گاه سوال شرعي مي پرسيد، نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر او پاسخ بدهيم .
پي نوشت :
1. امام خميني، توضيح المسائل، ص383، احکام متعه .

پرسش 4:
اگر مدت ازدواج موقت طولاني باشد و مرد همسر خود را بدون بخشيدن مدت ترک کن، زن چه بايد بکند؟ آيا راه حل حقوقي دارد؟ ميشه در اين مورد کتاب معرفي بفرماييد در مورد احکام و قوانين آن
پاسخ:

در ازدواج دايم ، طلاق و در ازدواج موقت ، بخشيدن مدت به دست مرد مي باشد.
و اگر مدت زمان ازدواج موقت طولاني باشد و مرد در دسترس نباشد و يا زندگي براي زن سخت باشد و به گونه اي در مشقت شديد باشد در اين صورت مي تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق و يا بخشيدن مدت کند.(1)
کتاب خاصي در اين زمنيه نمي شناسيم مي توانيد به کتاب هاي عمومي حقوق مراجعه کنيد.
لطفا هر گاه سوال شرعي مي پرسيد، نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر او پاسخ بدهيم .
پي نوشت :
1. سوال تلفني از دفتر آيت الله خامنه اي (7746666-0251).